ՀԱՅԱԶԴ կայք
ՀԱՅԱԶԴ կայք
«ՄԻԱՍՆՈՒԹԵԱՆ ԴԱՇԻՆՔ»-ի ԳՈՐԾԱԴՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ(1)

Միասնութեան Դաշինքը կեանքի է կոչւել իրանահայ հայրենասէր, համայնքասէր, բանիմաց ու մասնագէտ անձանց միջոցով:

1.            Մշակութային, կրթադաստիարակչական
Իրանահայ համայնքի մշակութային և կրթադաստիարակչական կեանքը հիմնականում կայանում է եկեղեցիներում, հայկական դպրոցներում և մարզամշակութային միութիւնների յարկի տակ: Քանի որ ներքին և արտաքին մի շարք պայմանների (պատերազմ, արտագաղթ, տնտեսական ճգնաժամ, ... ) հետևանքով փոփոխութեան է ենթարկւել համայնքի մշակութային ու կրթադաստիարակչական պահանջները, ուստի պէտք է նոր պայմաններին համապատասխան դարձնել, վերակառուցել այդ կառոյցներն ու գործող համակարգը:
2-                  Ազգային դպրոցներ.
Ըստ Թեմի առկայ կանոնագրութեան՝ համայնքի դպրոցների և ընդհանրապէս կրթադաստիարակչական գործով զբաղւում է Թեմական Խորհրդի (որն իր հերթին նշանակւում է ՊԺ- կողմից) միջոցով կեանքի կոչւող Կրթական Խորհուրդը: Հետևաբար այս համակարգում ցանկալի բարեփոխումն իրականացնելու համար պէտք է ունենալ համապատասխան մասնագիտութեամբ, ժամանակակից, նոր գաղափարներով և կառավարման գիտելիքներով ու հմտութիւններով օժտւած անհատներից կազմւած Կրթական Խորհուրդ: Այդպիսի Կրթական խորհուրդն է կարող ելքեր գտնել մեր դպրոցների ու այնտեղ աճող-զարգացող մատաղ սերնդի նորօրեայ խնդիրների համար:
Դպրոցները, ուսուցիչներն ու դասագրքերը մեր նոր սերնդի կրթադաստիարակչութեան իրագործման ու գիտելիքներով հարստացման գործի էական տարրերն են:
Այդ ուղղութեամբ անհրաժեշտ է՝
Ա. Լրջօրէն զբաղւել հայոց դպրոցների որակի բարձրացման գործով և դասաւանդման բովանդակութեան յագեցումով: Այդ առումով՝ որդեգրել դպրոցի նկատմամբ նիւթական և բարոյական ուշադրութեան մեծացման քաղաքականութիւն, որի արդիւնքում կը կանխւի հայ աշակերտների՝ վերջին տարիների տարերային արտահոսքը դէպի ոչ հայկական դպրոցներ:
Բ. Դասագրքերի արդիականացումը համարել ամենալուրջ և անհետաձգելի պարտականութիւն:
Գ. Մշտապէս հոգ տանել ուսուցիչների, յատկապէս հայ ուսուցիչների վերապատրաստման համար, այդ առումով օգտագործել Մայր Հայաստանի ընձեռած հնարաւորութիւնները:
Դ. Թւով խիստ փոքրացած համայնքի համար աւելորդ համարւող ու փակւող դպրոցների շէնքերի հասոյթի օգտագործման գործում առաջնութիւնը պէտք է տալ հէնց կրթական համակարգին՝ դպրոցների արդիականացմանը, ուսուցիչների վերապատրաստմանը և վարձերի բարձրացմանը, ուսանողներին կամ ընդունակ աշակերտներին նիւթական աջակցութիւն ցուցաբերմանը և այլն: Խիստ անհրաժեշտութեան դէպքում կարելի է նաև շահագործել համայնքային այլ պահանջներին բաւարարութիւն տալու սահմաններում. դա՝ համայնքային գոյքի ճիշտ տնօրինման ծրագրի հիմնական բաժիններից մէկն է:
3- Մարզամշակութային միութիւններ
Հայկական մարզամշակութային միութիւնները տասնամեակներ շարունակ դպրոցներին կից, մեծ դեր են ունեցել մեր համայնքի անդամների կրթման, հոգևոր ու ֆիզիկական զարգացման և յատկապէս հայեցի դաստիարակութեան գործում: Սակայն ներկայ պայմաններում գրեթէ անգործութեան են մատնւած և նոյնիսկ փաստացի փակւած են:
Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այդ միութիւնները իրականում ազգապատկան հարստութիւն են և որևէ անձի կամ խմբի սեփականութիւնը չեն, ազգային իշխանութիւնը ներկայ առանձնայատուկ պայմաններում պարտաւոր է առանձին ուշադրութիւն դարձնել նրանց վերստին աշխուժացնելու, կամ որպէս գոյք ու հարստութիւն՝ լաւագոյնս օգտագործելու գործին: Այս խնդրի բարդութիւնը պահանջում է գործին (թէ մշակութային և թէ մարզական և թէ թաղային իրադրութեանը) քաջատեղեակ ու մանրամասն հանգամանքներին ծանօթ անհատներից կազմւած մի մարմին:
 
4.            Հասարակատնտեսական
Ընդհանուր առմամբ համայնքի անդամներին ճնշում է երկրում տիրող տնտեսական ճգնաժամային իրավիճակը: Նման պայմաններում ազգային իշխանութիւնը պարտականութիւն ունի համապատասխան քայլերով և իրեն վստահւած միջոցներով վերահասու լինել և լուծել առկայ խնդիրները:
Այս ոլորտում կարելի է առանձնացնել և առանձին ուշադրութիւն դարձնել հայ երիտասարդների հետ կապւած խնդիրներին:
5-                  Երիտասարդութեան խնդիրները
Համայնքի երիտասարդութիւնը լուրջ ու պատասխանատու ամբողջութիւն է: Մեր համայնքի երիտասարդ սերնդի խնդիրների լուծման համար կենտրոնացւած ու մշակւած ծրագրերի կարիք է զգացւում: Երիտասարդների մի մեծ խումբ աւարտելով իր դպրոցական և յատկապէս համալսարանական ուսումը, երկրում տիրող տնտեսական բարդ պայմանների պատճառով, մնում է անել վիճակում՝ աշխատազուրկ, առանց բնակարանի և հետևաբար ապագայի յոյսի, որով և հեշտութեամբ տրւում արտագաղթին՝ համայնքին զրկելով կենսունակութիւնից: Ուստի համայնքի ազգային իշխանութիւնը իր բոլոր մարմիններով, յանձնախմբերով ու կառոյցներով, առաւելագոյնս պէտք է լծւի երիտասարդութեանը սատար հանդիսանալու և տեղում հաստատւելու գործին:
Այդ առումով անհրաժեշտ է՝
Ա.  Մեծացնել այն նիւթական նպաստն ու բարոյական աջակցութիւնը, որը ուղղւած է համալսարանական կրթութիւն ստացող ուսանողներին:
 Բ.  Փոքր բնակարանների կառուցումով և ինքնարժէքով երիտասարդ ընտանիքներին տրամադրելով՝ կայունացնել նրանց, և համայնքի ապագան երաշխաւորել:
Գ. Երիտասարդներին և երիտասարդ ընտանիքներին տրամադրել խորհրդատւական ծառայութիւններից օգտւելու հնարաւորութիւն: Դա կարող է իրականացւել համայնքի ներսում և համայնքից դուրս, երկրում եղած խորհրդատուների ուժերով:
Դ.  Գործարար և մասնագէտ տարրերի օգնութեամբ, երիտասարդին տալ իր մասնագիտութեանը մօտ գտնւող ժամանակաւոր աշխատանք, ինչը կարող է երիտասարդին հաղորդել մասնագիտական կամ աշխատանքային ինքնավստահութիւն:
Ե.  Համայնք - Հայաստան կապերի հզօրացմամբ երիտասարդներին ուղորդել դէպի հայրենի երկրի կենտրոնները՝ աշխատանք և ուսում ստանալու կամ հմտանալու համար:
Զ. Ազգային կառոյցում ստեղծել «Մարզական մարմին», որը համայնքի մասշտաբով, միութիւնների և պետական կառոյցների համատեղ ջանքերով կարող է զարկ տալ մարզանքին: Մարզանքն առնել Ազգային կառոյցի ամենօրեայ ուշադրութեան և հոգածութեան ներքոյ:
6- Ընտանիքների և տարեցների խնդիրները
Հասարակատնտեսական պայմաններից ելած ու վերջին տասնամեակում գագաթնակէտին հասած բարդ իրավիճաից տուժում են համայնքի աւելի հասուն խաւն ու տարեցները: Նրանց նոյնպէս պէտք է առանձին ուշադրութեան արժանացնել և օգնութեան ձեռք մեկնել:
Այդ առումով անհրաժեշտ է՝
Ա. Բնակարանաշինութեան ծրագիր իրականացնել այն ընտանիքներին օգնելու համար, որոնք դրա կարիքն ունեն: Տրամադրել ինքնարժէքով և առանց հողի յատկացման:
Բ. Ապահովագրութեան (بیمه) և համալրող ապահովագրութիւն ստանալու (بیمه تکمیلی) աջակցութիւն ցուցաբերել այն անձանց և ընտանիքներին, որոնք դրա կարիքն են զգում:
Գ. Յայտնաբերել և պետական մարմինների խնամքին ներկայացնել այն ընտանիքներին ու անձանց, ովքեր համապատասխան պայմաններ կունենան:
Դ. Հայկական դպրոցների շէնքի հաշւին իրականացնել նոր ծերանոցի ստեղծման հարցը:
Ե. Թաղերում իրականացնել տարեց հայրենակիցների հաւաքագրման ու արդիւնաւէտ ժամանցի հարցը:
 ՄԻԱՍՆՈՒԹԵԱՆ ԴԱՇԻՆՔ


ՀԱՅԱԶԴ կայք Նմանատիպ Լուրեր
սաուդյան,արաբիան,սպառնում,կրճատել,նավթի,մատակարարումը,քանի,որ,իրանի,գործարքը,մոտենում,է , Սաուդյան Արաբիան սպառնում է կրճատել նավթի մատակարարումը, քանի որ Իրանի գործարքը մոտենում է
Սաուդյան Արաբիան սպառնում է կրճատել նավթի մատակարարումը, քանի որ Իրանի գործարքը մոտենում է
Էր Ռիադի ներկայիս դիրքորոշումը «հաստատում է, որ Սաուդյան Արաբիան համաշխարհային բեմում ավելի համահունչ է մնում Ռուսաստանին, քան Միացյալ Նահանգներին»: Հայտնում է National Interest-ը։
հռոմի,պապի,ուղերձն,այս,հրատապ,խնդրի,վերաբերյալ,է , Հռոմի պապի ուղերձն այս հրատապ խնդրի վերաբերյալ է
Հռոմի պապի ուղերձն այս հրատապ խնդրի վերաբերյալ է
Կոնգրեսը բավականաչափ աշխատանք չի կատարել ԱՄՆ-ում արհեստական բանականության կարգավորման վրա՝ միանալու Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսի առաջարկին՝ տեխնոլոգիան կարգավորող համաշխարհային պայմանագրի վերաբերյալ, POLITICO-ին ասաց սենատոր Մարկ Ուորները( Mark Warner):
եմ,ավելացում,հայաստանում.,նուրբ,եւ,մշուշոտ,բաժանարար,գծեր , ԵՄ ավելացում Հայաստանում. նուրբ եւ մշուշոտ բաժանարար գծեր
ԵՄ ավելացում Հայաստանում. նուրբ եւ մշուշոտ բաժանարար գծեր
ԵՄ արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հանձնակատար Բորելը հայտարարել է, որ Եվրամիության խորհուրդը կայացրել է Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելությունը ընդլայնելու որոշում: Այդպիսով, ներկայիս 138 դիտորդների թիվը կհասնի 209-ի:
հայաստանը,«գազային,գերտերությունների»,համագործակցության,կենտրոնում.,թակարդ,ադրբեջանի,համար , Հայաստանը «գազային գերտերությունների» համագործակցության կենտրոնում. թակարդ Ադրբեջանի համար
Հայաստանը «գազային գերտերությունների» համագործակցության կենտրոնում. թակարդ Ադրբեջանի համար
2017 թվականի աշխատանքային առաջին օրը՝ հունվարի 9-ին ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ընդունել է Իրանի և Թուրքմենստանի արտակարգ և լիազոր դեսպաններ Սեյեդ Քազեմ Սաջադիին ու Մուհամմետնիյազ Բադիի Մաշալովին:
խաղաղության,խաչմերուկ,կյանքի,կոչելու,գործում,հհ-ն,ակնկալում,իրանի,ներգրավվածությունը.,վահան,կոստանյանի,հոդվածը,irna-ում,հայաստան-իրան , «Ի՞նչ է առաջարկում պաշտոնական Երևանը՝ «Խաղաղության խաչմերուկը» կյանքի կոչելու համար. Վահան Կոստանյանի հոդվածը IRNA-ում
«Ի՞նչ է առաջարկում պաշտոնական Երևանը՝ «Խաղաղության խաչմերուկը» կյանքի կոչելու համար. Վահան Կոստանյանի հոդվածը IRNA-ում
Հայաստանն ակնակալում է Իրանի անմիջական շահագրգռվածությունն ու ներգրավվածությունը «Խաղաղության խաչմերուկ» կոչվող հավակնոտ գաղափարը կյանքի կոչելու գործում:
հասարակությունը,զարմանալիորեն,համբերատար,ներում,է,ամեն,ինչ,բացի,հանճարեղությունից:,օսկար,ուայլդ , Հասարակությունը զարմանալիորեն համբերատար է, ներում է  ամեն ինչ, բացի հանճարեղությունից: Օսկար Ուայլդ
Հասարակությունը զարմանալիորեն համբերատար է, ներում է ամեն ինչ, բացի հանճարեղությունից: Օսկար Ուայլդ
Ոչ ոք չգիտի, թե ինչ կանի ամբոխը, առավել ևս նա ինքը. Աֆորիզմներ քաղաքականության մասին:

<< Հայազդ>> կայքում արտահայտված որոշ կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետի հետ: